THÁNG 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/07/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/07/2017
15 - 20/07/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/07/2017
15 - 20/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/07/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/07/2017
6
Lớp Bartender
18
05 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/07/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/07/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 25/07/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/07/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/07/2017

THÁNG 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/08/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/08/2017
15 - 20/08/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/08/2017
15 - 20/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/08/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
5
Lớp Barista nâng cao
21 - 30/08/2017
6
Lớp Bartender
15
05 - 30/08/2017
18
05 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/08/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/08/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 25/07/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/07/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/07/2017

THÁNG 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/09/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
05 - 15/09/2017
15 - 20/09/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
05 - 15/09/2017
15 - 20/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/09/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/09/2017
6
Lớp Bartender
18
05 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
8
Lớp Bar trưởng
36
01 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/09/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/09/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 25/07/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 25/07/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 25/07/2017

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *