1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá)
Loading...

Tháng 11

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72

01 - 07/11/2017

07 - 14/11/2017
14 - 21/11/2017
 
21 - 30/11/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/11/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/11/2017
15 - 25/11/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/11/2017
08 - 14/11/2017
14 - 21/11/2017
21 - 30/11/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Kỹ thuật chế biến món Á
2 năm
10 - 25/11/2017
3 năm
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
05 - 15/11/2017
15 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 15/11/2017
15 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 15/11/2017
15 - 25/11/2017

Tháng 12

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72

01 - 07/12/2017

07 - 14/12/2017
14 - 21/12/2017
21 - 30/12/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/12/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 25/12/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/12/2017
07 - 14/12/2017
14 - 21/12/2017
21 - 30/12/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Kỹ thuật chế biến món Á
2 năm
10 - 25/12/2017
3 năm
10 - 25/12/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 25/12/2017

Tháng 01

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/01/2018
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 25/01/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
2
Lớp Bếp Nhật
48
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Kỹ thuật chế biến món Á
2 năm
10 - 25/01/2018
3 năm
10 - 25/01/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
05 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 30/01/2018
 1. Vĩnh Tường says:

  Chào bếp trưởng Á Âu. Mình vừa tốt nghiệp THPT và muốn theo đuổi nghề bếp nóng để làm việc tại các nhà hàng/khách sạn trong nước. Vậy cho hỏi mình nên theo lớp nào và chi phí ra sao ạ?

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Vĩnh Tường. Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 2. hồng ân says:

  Hi ah em vùa tốt nghiệp THCS k bít em học có đc k ah sdt 0966647xxx

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào bạn. HNAAu đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 3. tấn says:

  mình muốn học đầu bếp để có một công việc ổn định
  01214802xxx sdt của mình, mong trường hnaâu tư vấn mình với nhé

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Tấn. Ad đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 4. Mỹ Uyên says:

  Cho em hỏi lớp Bếp Âu bên Quận 10 hết khai giảng rồi ạ? Vậy em muốn đăng kí thì phải làm sao

  • Bếp Chính says:

   Chào Mỹ Uyên,

   Để đăng kí khóa học Bếp Âu, bạn vui lòng liên hệ Chi Nhánh Chu Văn An nhé. Hoặc cho Ad xin số điện thoại để hướng dẫn cho bạn nhé.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *