1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa đánh giá)
Loading...

Tháng 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/03/2018
10 - 20/03/2018
20 - 30/03/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/03/2018
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/03/2018
15 - 25/03/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 07/03/2018
07 - 14/03/2018
14 - 21/03/2018
21 - 30/03/2018
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/03/2018
15 - 25/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/03/2018
10 - 20/03/2018
20 - 30/03/2018
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/03/2018
15 - 25/03/2018
 
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/03/2018
10 - 20/03/2018
20 - 30/03/2018
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/03/2018
15 - 25/03/2018
 
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/03/2018
10 - 20/03/2018
20 - 30/03/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/03/2018
07 - 14/03/2018
14 - 21/03/2018
21 - 30/03/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/03/2018
15 - 30/03/2018
Điện Biên Phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/03/2018
07 - 14/03/2018
14 - 21/03/2018
21 - 30/03/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/03/2018
15 - 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
01 - 10/03/2018
10 - 20/03/2018
20 - 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/03/2018
10 - 20/03/2018
20 - 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/03/2018
15 - 30/03/2018

Tháng 04

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/04/2018
07 - 14/04/2018
14 - 21/04/2018
21 - 30/04/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/04/2018
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/04/2018
15 - 25/04/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/04/2018
15 - 25/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/04/2018
15 - 25/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/04/2018
07 - 14/04/2018
14 - 21/04/2018
21 - 30/04/2018
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/04/2018
10 - 20/04/2018
20 - 30/04/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/04/2018
07 - 14/04/2018
14 - 21/04/2018
21 - 30/04/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/04/2018
07 - 14/04/2018
14 - 21/04/2018
21 - 30/04/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/04/2018
15 - 30/04/2018

Tháng 05

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/05/2018
07 - 14/05/2018
14 - 21/05/2018
21 - 30/05/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/05/2018
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/05/2018
15 - 25/05/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/05/2018
15 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/05/2018
10 - 20/05/2018
20 - 30/05/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/05/2018
15 - 30/05/2018


SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ – TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: www.dvpmarket.com

Fanpage: www.facebook.com/sieuthidvpmarket

 1. Vĩnh Tường says:

  Chào bếp trưởng Á Âu. Mình vừa tốt nghiệp THPT và muốn theo đuổi nghề bếp nóng để làm việc tại các nhà hàng/khách sạn trong nước. Vậy cho hỏi mình nên theo lớp nào và chi phí ra sao ạ?

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Vĩnh Tường. Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 2. hồng ân says:

  Hi ah em vùa tốt nghiệp THCS k bít em học có đc k ah sdt 0966647xxx

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào bạn. HNAAu đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 3. tấn says:

  mình muốn học đầu bếp để có một công việc ổn định
  01214802xxx sdt của mình, mong trường hnaâu tư vấn mình với nhé

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Tấn. Ad đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 4. Mỹ Uyên says:

  Cho em hỏi lớp Bếp Âu bên Quận 10 hết khai giảng rồi ạ? Vậy em muốn đăng kí thì phải làm sao

  • Bếp Chính says:

   Chào Mỹ Uyên,

   Để đăng kí khóa học Bếp Âu, bạn vui lòng liên hệ Chi Nhánh Chu Văn An nhé. Hoặc cho Ad xin số điện thoại để hướng dẫn cho bạn nhé.

 5. tiến bed says:

  em muốn biết bếp lóng là sao ạ . với học phí cho một học kì là bao nhiêu ạ thưa ad

  • Beth Huynh says:

   Chào Tiến !

   Để biết thêm thông tin về khóa Bếp Nóng bạn vui lòng để lại thông tin liên hệ giúp mình nhé ! Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp tổng đài qua Hotline 1800 6148 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn rõ hơn về khóa học.

 6. Xuân hoàng says:

  Khi nào cn đà nẵng có lớp tiếng anh chuyên ngành bếp vậy ạ?

  • Beth Huynh says:

   Chào Xuân Hoàng,
   Để biết thông tin về lớp tiếng anh chuyên ngành bếp . Bạn vui lòng cho Ad số điện thoại để Ad liên hệ tư vấn cho bạn nha.
   Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn 1800 6148 để được tư vấn nhé !

   • Xuân hoàng says:

    0125719**** ạ. Hiện tại em đang học khóa bếp trưởng của trường và mong muốn sau này làm chuyên ngành bếp âu nên em muốn rèn luyện thêm kĩ nẵng tiếng anh chuyên ngành ạ

 7. TRẦN THỊ MINH TRÂM says:

  chào bếp trưởng á âu e muốn tư vấn để được học các lớp chuyên đề trà sữa…, chè thái…, bò né…,món hàn… sđt của t 01628528*** mong sớm liên lạc . CẢM ƠN NHIỀU

  • Beth Huynh says:

   Chào Minh Trâm,

   Ad đã nhận được thông tin của bạn, bộ phận tư vấn sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất nhé !

 8. Việt hải says:

  01699117*** ad oi khi nao khai gian khoa tiep theo vay phi hoc nhieu vay

  • Beth Huynh says:

   Chào Việt Hải,

   Ad đã nhận được thông tin của bạn, bộ phận tư vấn sẽ gọi tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất nhé !

 9. Việt hải says:

  01699117*** ad tu van giup e nhe

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *