1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 đánh giá)
Loading...
by Quản Trị Viên

Tháng 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 07/09/2018
07 - 14/09/2018
14 - 21/09/2018
21 - 30/09/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/09/2018
3
Lớp Bếp trưởng Bếp Âu
66
01 - 10/089/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
2
Lớp Nghiệp vụ Bếp Á
36
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
3
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
 
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 07/09/2018
07 - 14/09/2018
14 - 21/09/2018
21 - 30/09/2018
2
Lớp Bếp Chay
18
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
3
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
4
Lớp Anh văn Bếp nóng
48
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
 
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
1
Lớp Anh văn Giao tiếp
48
05 - 25/09/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp trưởng
72
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
Điện Biên Phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp trưởng
72
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/09/2018
10 - 20/09/2018
20 - 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/09/2018
15 - 25/09/2018

Tháng 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 15/10/2018
3
Lớp Bếp trưởng Bếp Âu
66
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
2
Lớp Nghiệp vụ Bếp Á
36
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
3
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
2
Lớp Bếp Chay
18
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
3
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
4
Lớp Anh văn Bếp nóng
48
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
2
Lớp Anh văn giao tiếp
48
05 - 25/10/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
Điện Biên Phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/10/2018
10 - 20/10/2018
20 - 30/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 15/10/2018
15 - 25/10/2018

Tháng 11

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/11/2018
3
Lớp Bếp trưởng Bếp Âu
66
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
2
Lớp Nghiệp vụ Bếp Á
36
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
3
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
2
Lớp Bếp Chay
18
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
3
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
4
Lớp Anh văn Bếp nóng
48
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
2
Lớp Anh văn giao tiếp
12
05 - 25/11/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
Điện Biên Phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/11/2018
10 - 20/11/2018
20 - 30/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
</tr
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Nghiệp vụ Bếp Trưởng
72
05 - 15/11/2018
15 - 25/11/2018

Tác giả: Quản Trị Viên

Cập nhật các thông tin hoạt động, văn hóa ẩm thực, chương trình đào tạo ngắn hạn : Nấu ăn, làm bánh, pha chế, làm kem, tư vấn chọn nghề, tin tức nghề mới nhất của Trường Đào Tạo Nghề Nấu Ăn, Đầu Bếp Chuyên Nghiệp.

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ – TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: www.dvpmarket.com

Fanpage: www.facebook.com/sieuthidvpmarket

 1. Vĩnh Tường
  Vĩnh Tường says:

  Chào bếp trưởng Á Âu. Mình vừa tốt nghiệp THPT và muốn theo đuổi nghề bếp nóng để làm việc tại các nhà hàng/khách sạn trong nước. Vậy cho hỏi mình nên theo lớp nào và chi phí ra sao ạ?

  • Hướng Nghiệp Á Âu
   Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Vĩnh Tường. Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 2. hồng ân
  hồng ân says:

  Hi ah em vùa tốt nghiệp THCS k bít em học có đc k ah sdt 0966647xxx

  • Hướng Nghiệp Á Âu
   Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào bạn. HNAAu đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 3. tấn
  tấn says:

  mình muốn học đầu bếp để có một công việc ổn định
  01214802xxx sdt của mình, mong trường hnaâu tư vấn mình với nhé

  • Hướng Nghiệp Á Âu
   Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Tấn. Ad đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 4. Mỹ Uyên
  Mỹ Uyên says:

  Cho em hỏi lớp Bếp Âu bên Quận 10 hết khai giảng rồi ạ? Vậy em muốn đăng kí thì phải làm sao

  • Bếp Chính
   Bếp Chính says:

   Chào Mỹ Uyên,

   Để đăng kí khóa học Bếp Âu, bạn vui lòng liên hệ Chi Nhánh Chu Văn An nhé. Hoặc cho Ad xin số điện thoại để hướng dẫn cho bạn nhé.

 5. tiến bed
  tiến bed says:

  em muốn biết bếp lóng là sao ạ . với học phí cho một học kì là bao nhiêu ạ thưa ad

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Tiến !

   Để biết thêm thông tin về khóa Bếp Nóng bạn vui lòng để lại thông tin liên hệ giúp mình nhé ! Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp tổng đài qua Hotline 1800 6148 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn rõ hơn về khóa học.

 6. Xuân hoàng
  Xuân hoàng says:

  Khi nào cn đà nẵng có lớp tiếng anh chuyên ngành bếp vậy ạ?

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Xuân Hoàng,
   Để biết thông tin về lớp tiếng anh chuyên ngành bếp . Bạn vui lòng cho Ad số điện thoại để Ad liên hệ tư vấn cho bạn nha.
   Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn 1800 6148 để được tư vấn nhé !

   • Xuân hoàng
    Xuân hoàng says:

    0125719**** ạ. Hiện tại em đang học khóa bếp trưởng của trường và mong muốn sau này làm chuyên ngành bếp âu nên em muốn rèn luyện thêm kĩ nẵng tiếng anh chuyên ngành ạ

 7. TRẦN THỊ MINH TRÂM
  TRẦN THỊ MINH TRÂM says:

  chào bếp trưởng á âu e muốn tư vấn để được học các lớp chuyên đề trà sữa…, chè thái…, bò né…,món hàn… sđt của t 01628528*** mong sớm liên lạc . CẢM ƠN NHIỀU

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Minh Trâm,

   Ad đã nhận được thông tin của bạn, bộ phận tư vấn sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất nhé !

 8. Việt hải
  Việt hải says:

  01699117*** ad oi khi nao khai gian khoa tiep theo vay phi hoc nhieu vay

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Việt Hải,

   Ad đã nhận được thông tin của bạn, bộ phận tư vấn sẽ gọi tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất nhé !

 9. Việt hải
  Việt hải says:

  01699117*** ad tu van giup e nhe

 10. Tran duc thang
  Tran duc thang says:

  Em xin chào quý thầy cô . Em năm nay 18 tuổi . em mới học hết lớp chín. em muốn học ngành đầu bếp để nấu ăn trong các nhà hàng vì thế em muốn được tư vấn để em có thể sắp xếp được học Trong mái trường này.Em xin chân thành cảm ơn .
  Học viên trong tương lai
  Trần Đức Thắng

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Đức Thắng,

   Hiện tại ở trường có khá nhiều khóa học đào đạo đầu bếp từ cơ bản đến chuyên nghiệp vì thế em cho Ads xin SDT để gọi và tư vấn chi tiết hơn cho em nhé ~!

   • THIỆN ÂN
    THIỆN ÂN says:

    Chào ad..hiện tại e đang muốn theo học nghề đầu bếp, e muốn bắt đầu từ căn bản vậy e nên học khóa học nào của trường ạ, cảm ơn

    • Beth Huynh
     Beth Huynh says:

     Chào Thiện Ân,

     Bạn vui lòng cho Ads xin thông tin liên hệ để bộ phân tư vấn chia sẻ rõ hơn về chương trình học từ cơ bản đến nâng cao nhé !

Leave a Reply

Vui lòng để lại lời nhắn bên dưới, cùng nhau thảo luận nhé!