1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá)
Loading...

THÁNG 11

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/11/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/11/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/11/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 30/11/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/11/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/11/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/11/2017
10 - 20/11/2017
20 - 30/11/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/11/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/11/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/05/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/11/2017
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 - 25/11/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/11/2017
15 - 30/11/2017

THÁNG 12

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/12/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
10 - 25/12/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/12/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/12/2017
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
4
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 -25/12/2017
6
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/12/2017
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
2
Lớp Barista
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
20 - 30/12/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/12/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/12/2017
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/12/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/12/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/12/2017
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/12/2017
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 - 15/12/2017
15 - 30/12/2017
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 10/12/2017
10 - 20/12/2017

THÁNG 01

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 25/01/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 30/01/2018
6
Lớp Bartender
18
05 - 25/01/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/01/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 - 30/01/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
4
Lớp Barista
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/01/2018
6
Lớp Bartender
18
01 - 25/01/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 - 25/01/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
20 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Barista
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/01/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 - 25/01/2018
5
Lớp Bartender
18
01 - 15/01/2018
15 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
05 - 25/11/2017
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 - 25/11/2017
3
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem
5
10 - 25/01/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
10 - 25/01/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 - 10/01/2018
10 - 20/01/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 30/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
05 - 25/01/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
05 - 30/01/2018

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *