1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 đánh giá)
Loading...

Tháng 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/07/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/07/2018
6
Lớp Bartender
18
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
13
01 – 20/07/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/07/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/07/2018
6
Lớp Bartender
18
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 – 25/07/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/07/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018

Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/07/2018
10 – 20/07/2018
20 – 30/07/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/07/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/07/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 – 25/07/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
05 – 25/07/2018
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 – 25/07/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
2
Lớp Bartender
18
05 – 25/07/2018
3
Lớp làm kem cơ bản
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
05 – 25/07/2018
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 – 25/07/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/07/2018
15 – 30/07/2018

Tháng 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 10/08/2018
10 – 20/08/2018
20 – 30/08/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
6
Lớp Bartender
18
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
13
01 – 20/08/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 10/08/2018
10 – 20/08/2018
20 – 30/08/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
6
Lớp Bartender
18
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 – 25/08/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/08/2018
07 – 14/08/2018
14 – 21/08/2018
21 – 30/08/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/08/2018
10 – 20/08/2018
20 – 30/08/2018

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/08/2018
10 – 20/08/2018
20 – 30/08/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/08/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018

Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/08/2018
10 – 20/08/2018
20 – 30/08/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/08/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/08/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/08/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/08/2018
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/08/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/08/2018
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
2
Lớp Bartender
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
3
Lớp làm kem cơ bản
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/08/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/08/2018
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/08/2018
15 – 30/08/2018

Tháng 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/09/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
6
Lớp Bartender
18
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
13
05 – 25/09/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/09/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
6
Lớp Bartender
18
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 – 25/09/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/09/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/09/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018

Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/09/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/09/2018
10 – 20/09/2018
20 – 30/09/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/09/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/09/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/09/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
2
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/09/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/09/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
2
Lớp làm kem cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
3
Lớp Bartender
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/09/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/09/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/09/2018
15 – 30/09/2018

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ – TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: www.dvpmarket.com

Fanpage: www.facebook.com/sieuthidvpmarket

 1. Quảng
  Quảng says:

  Học pha chế học phí nhiêu ạ.e cảm ơn

  • Gudwill
   Gudwill says:

   Chào Quảng,
   Để biết thông tin về học phí học pha chế. Bạn vui lòng cho Ad số điện thoại để Ad liên hệ tư vấn cho bạn nhé.

 2. Đài
  Đài says:

  Bao lâu thì trường mới khai giảng 1 lớp học pha chế ạ

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Đài,

   Bạn vui lòng cho Ads xin thông tin liên hệ để tư vấn rõ hơn về thời gian khai giảng lớp pha chế nhé ~

 3. Kim anh
  Kim anh says:

  Cho em hỏi loped học pha chế thang. 4 khai giảng khi nào o quanh tan binh và tg nhu the nao a

  • Beth Huynh
   Beth Huynh says:

   Chào Kim Anh,

   Bạn vui lòng cho Ads xin sdt để gọi và tư vấn chi tiết hơn về lớp khai giảng tháng 4 này nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *