1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa đánh giá)
Loading...

Tháng 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/03/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/03/2018
07 – 14/03/2018
14 – 21/03/2018
21 – 31/03/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/03/2018
6
Lớp Bartender
18
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
13
05 – 25/03/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/03/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/03/2018
6
Lớp Bartender
18
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 – 25/03/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/03/2018
07 – 14/03/2018
14 – 21/03/2018
21 – 31/03/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/03/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/03/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018

Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/03/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/03/2018
10 – 20/03/2018
20 – 30/03/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/03/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/03/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp làm kem cơ bản
5
05 – 25/03/2018
2
Lớp làm kem cao cấp
5
05 – 25/03/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 15/03/2018
15 – 30/03/2018

Tháng 04

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/04/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/04/2018
07 – 14/04/2018
14 – 21/04/2018
21 – 30/04/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/04/2018
6
Lớp Bartender
18
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
13
05 – 25/04/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/04/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/04/2018
6
Lớp Bartender
18
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 – 25/04/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 07/04/2018
07 – 14/04/2018
14 – 21/04/2018
21 – 30/04/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/04/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/04/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018

Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/04/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/04/2018
10 – 20/04/2018
20 – 30/04/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/04/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/04/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 – 25/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/04/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/04/2018
3
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha Chế Đặc Biệt
18
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 15/04/2018
15 – 30/04/2018

Tháng 05

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/05/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/05/2018
6
Lớp Bartender
18
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
13
05 – 25/05/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/05/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
4
Lớp Barista
15
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
5
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/05/2018
6
Lớp Bartender
18
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
7
Lớp khởi sự kinh doanh NHCF
12
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
8
Lớp khởi sự kinh doanh ẩm thực
12
05 – 25/05/2018
9
Lớp Bar trưởng
36
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
2
Lớp Barista
15
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/05/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/05/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018

Điện Biên Phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/05/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 10/05/2018
10 – 20/05/2018
20 – 30/05/2018
3
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
4
Lớp Barista nâng cao
15
05 – 25/05/2018
5
Lớp Bartender
18
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/05/2018
2
Lớp Pha chế đặc biệt
12
05 – 25/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Làm Kem Cơ Bản
5
05 – 25/05/2018
2
Lớp Làm Kem Cao Cấp
5
05 – 25/05/2018
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
3
Lớp Pha chế đặc biệt
18
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018
4
Lớp Barista cơ bản
15
01 – 15/05/2018
15 – 30/05/2018


SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ – TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: www.dvpmarket.com

Fanpage: www.facebook.com/sieuthidvpmarket

 1. Quảng says:

  Học pha chế học phí nhiêu ạ.e cảm ơn

  • Gudwill says:

   Chào Quảng,
   Để biết thông tin về học phí học pha chế. Bạn vui lòng cho Ad số điện thoại để Ad liên hệ tư vấn cho bạn nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *