Tháng 11

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
24
10 - 25/11/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/11/2017
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/11/2017
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/11/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
10 - 25/11/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
10 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
24
10 - 25/11/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/11/2017
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/11/2017
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/11/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
10 - 25/11/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
10 - 25/11/2017

Tháng 12

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/12/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/12/2017
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/12/2017
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/12/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/12/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
05 - 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/12/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/12/2017
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/12/2017
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/12/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/12/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
05 - 25/12/2017

Tháng 01

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/01/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/01/2018
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/01/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/01/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/01/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/01/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/01/2018
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/01/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/01/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/01/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
05 - 25/01/2018

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *